دانش آموزان عزیز؛ شما می توانید با یکی از روش های زیر در آزمون امروز شرکت کنید.

آزمون آنلاین (در بانک سوال)


زمان شروع آزمون آنلاین:

داوطلب کنکور: ساعت 8:00 تا 9:30

دهم یازدهم: ساعت 10:30 تا 11:30

آزمون آفلاین (با دانلود دفترچه)


امکان دانلود دفترچه سوال در سایت:

داوطلب کنکور: ساعت 7:30 تا 13
دهم یازدهم: ساعت 10 تا 13

ثبت پاسخبرگ بر روی سایت:

از ساعت 13:00 تا 15:30
نکات مورد نیاز برای شرکت در آزمون


اطلاعات تماس نمایندگی ها: